ÅRSMØTE I KOLSTAD HÅNDBALL – Kolstad

ÅRSMØTE I KOLSTAD HÅNDBALL

Onsdag 30. mars kl. 19.00 blir det årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Arena. Alle medlemmer i Kolstad Håndball er velkomne til å delta.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap 2021

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Opprettelse av en ny juridisk enhet for Kolstad Håndball Bredde

8. Budsjett 2022

9. Valg

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet. Sendes til post@kolstad-handball.no